İdeal Sağlık Sigortası

'Üstüme İyilik Sağlık...'

Demek hastalandığınız zaman iyileşmenizi sağlamaya yetmez. Bir an için durup düşünün. Hayatta her şey yolunda giderken birden hastalandınız ve tedavi görmeniz gerekiyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmayı tercih ederdiniz.

 1. Aktara gidip alternatif tıptan yararlanarak şifa bulmayı denerim,
 2. Sosyal sigorta hastanelerine giderek tedavi olmayı denerim,
 3. Kimseyi korkutmaya gerek yok biraz beklerim, belki geçer,
 4. Ankara Sigorta'dan yaptırdığım sağlık sigortamla istediğim hastaneye gider tedavimi olurum.

Biz sizin için doğru şıkkı işaretledik bile...

Sizde hayatınızdaki beklenmedik sağlık risklerine karşı kendinizi nasıl güvenceye alabilirim diye düşünüyorsanız Ankara Sigortanın sağlık sigortası planları hakkında bilgi alabilir ve size en uygun olan plandan İdeal Sağlık Sigortanıza sahip olabilirsiniz.

Avantajlarımız;

 • Aile poliçelerinde ve yeni girişlerde indirimler,
 • Kredi kartlarına peşin fiyatına 10 eşit taksit,
 • Trafik kazası sonucu diş teminatı,
 • Tıbbi gereklilik halinde hastaneden taburcu olduktan sonra evde hemşire bakımı,
 • Yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ve anlaşmalı hekim hizmeti,
 • Yurtdışında yapılan yatarak ve ayakta tedaviler
 • Mini check - up ( 40 yaş üstü kontrol mamografisi ve PSA)
 • Hava ve kara ambulansı.
 • Sigorta Kapsamı içerisinde ödenmeyen tedaviler için anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %5 ile %20 oranında indirim hakkı
PLANLAR YATARAK TEDAVİ YURTDIŞI YATARAK TEDAVİ ACİL YARDIM AYAKTA TEDAVİ KÜÇÜK MÜDAHALE HASTANE GRUBU
HİPER Limitsiz %100 100.000 Eur %100 Ambulans + 2.000TL Limitsiz %100 Limitsiz %100 A-B
ULTRA Limitsiz %100 40.000 Eur %100 Ambulans + 2.000TL Limitsiz %80 Limitsiz %80 A-B
MEGA 40.000 TL %100 30.000 Eur %100 Ambulans + 2.000TL 2500 TL %80 2500 TL %80 A-B
MAKSİ Limitsiz %100 15.000 Eur %100 Ambulans + 2.000TL Limitsiz %80 Limitsiz %80 B
TAMAMLAYICI 40.000 TL %100 ------ Ambulans + 2.000TL 2500 TL %100 2500 TL %100 A-B
SÜPER Limitsiz %100 10.000 Eur %100 Ambulans + 2.000 TL 900 TL %80 900 TL %80 A-B
MULTİ Limitsiz %100 100.000 Eur %100 Ambulans + 2.000TL ------ ------ A-B
MİDİ Limitsiz %100 15.000 Eur %100 Ambulans + 2.000TL ------ ------ A-B
MİNİ 40.000 TL %100 15.000 Eur %80 Ambulans + 2.000TL ------ ------ A-B

 * A-B hem A grubu hastaneleri hem de B grubu hastaneleri kapsamaktadır.
** Kontrol amaçlı mamografi/ PSA tamamlayıcı, multi, midi ve midi planlarında geçerli değildir.

Anlaşmalı Kuruluşlar

Anlaşmalı kurumlar A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. A grubu kurumlar, anlaşmalı olduğumuz tüm sağlık kurumlarını ifade etmektedir. B grubu kurumlar ise, EKO planında hizmet alınabilen, ekonomik fiyatlar uygulayan sağlık kurumlarını ifade etmektedir. Maksi planında geçerli olan B sınıfı kurumları tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Ana Teminat

Yatarak tedavilerde, sigortalının tedavisinin cerrahi bir müdahaleyi gerektirdiği hallerde (genel anestezi altında gerçekleştirilen ve/veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilecekken lokal anestezi altında yatış olmadan yapılan T.T.B. Asgari Ücret Tarifesine göre 150 birim ve üzerindeki cerrahi tedaviler) Ameliyathaneye girişten ameliyathaneden çıkışa kadar yapılan her türlü masraf (oda, refakat hariç), (ameliyat, anestezi, asistan, sarf malzemeleri, poliçede yazılı limit uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. Dış gebelik, Anjioplasti, koroner ve serebral anjiografi masrafları ile ameliyat esnasında takılan herhangi bir protez, teminattan karşılanır.

Ameliyat Masrafları teminatı beher ameliyat için geçerlidir. Aynı veya ayrı kesilerde yapılan ameliyatlarda Operatör, Narkozitör, Asistan ve Anestezi ücretleri TTB genel ilke ve esasları doğrultusunda, poliçe teminat ve limitleri oranında uygulanır. (Poliçenin teminatına göre değişir) Ayrıca, anlaşma dışı hastanelerde Ameliyathane açılış ücreti Operatör ücretinin % 30?u ile sınırlıdır.

Tedavilerin birden fazla ameliyat gerektirdiği durumlarda tek ameliyat limiti dahilinde ödeme yapılır. Tek anestezi altında (aynı kesi ile) birden fazla ameliyatın yapılması ve bunların hepsinin sigorta teminat kapsamına girmemesi halinde operatör ücreti, kapsama giren ameliyat sayısına orantılı olarak ödenir.

Tek anestezi altında (ayrı veya aynı kesiyle) birden fazla ameliyatın yapılması durumunda TTB?nin yayınladığı genel ilkelerin 3. ve 4. maddeleri geçerlidir.

Yanlış teşhis ve tedavi sonucunda yeniden yapılacak tedavilerden, buna neden olan kurum veya doktorlar sorumludur.

Hastaneden taburcu olduktan sonra meydana gelecek Ameliyat Masrafları teminatına konu olacak gereksinimler aynı hastalık için olsa dahi, ayrı bir ameliyat olayı sayılacaktır.

Sigortalı, sosyal güvenlik kurumunca da ödenebilecek sağlık giderleri için yapılacak işlemlere ilişkin belgeleri sigorta şirketine sunar. Tüm işlemler sigorta şirketince yürütülerek gerekli organizasyon sağlanır.

Sigortalının tedavisinin cerrahi müdahaleyi gerektirmediği ve/veya ameliyat öncesi ve sonrası durumlarda yatarak tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda oluşan;

 • Doktor viziteleri, konsültasyonlar, ilaçlar,
 • Tahlil, röntgen gibi her türlü tetkikler,
 • Kan, kan plazması dahil olmak üzere tüm gerekli hizmet ve malzemeler, oksijen, serum, pansuman, enjeksiyon ve benzeri uygulamalar, (Ankara Sigorta gerekli malzemeyi hastane yerine tedarikçi firmadan alma hakkına sahiptir.)
 • Trafik kazası sonrası acil diş tedavisi ile ilgili masraflar,
 • Hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları,
 • Hemşirelik hizmetleri, tıbbi amaçlı servis hizmetleri v.b hizmetler için oluşan masraflar
 • Poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler dahilinde karşılanır. Hastane Tedavi Masrafları teminatı beher yatış için geçerlidir.

Hastaneden taburcu olduktan sonra meydana gelecek Hastane Tedavi Masrafları teminatına konu olacak gereksinimler aynı hastalık için olsa dahi, ayrı bir hastalık olayı sayılacaktır.

Hastane sonrası ayakta tedavisi devam eden sigortalılarımızın tedavi giderleri hastane tedavi masrafları teminatından % 100 olarak karşılanır.

Sigortalının hastanede yatarak tedavisinin gerçekleşmesi halinde oluşan standart oda, yemek ve refakatçi masraflarını poliçede belirtilen günlük teminat limiti ve uygulaması dahilinde karşılanır. Yatış gün sayısı bir poliçe dönemi içerisinde en fazla 180 gündür. 

Sigortalının hastanede yatarak tedavisinin gerçekleşmesi halinde oluşan yoğun bakım ünitesi masraflarını (yatak?yemek ücreti, yoğun bakımda demirbaş kullanılan aletlerin kullanım ücretleri; monitorizasyon v.b. diğer makinelerin ücretleri, yoğun bakımda yapılan işlemler için gerekli sarf malzemeler; havalı yatak ile iv. pump ücretleri) günlük teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin eder.

Yoğun bakımda iken yapılan tetkik ve tedavi masrafları (laboratuar ve ilaç masrafları, yoğun bakıma özgü olmayan ücretler) yatarak tedavi teminatı/hastane tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir.

Yoğun bakımda kalınan süre için yapılan refakatçi masrafları teminat kapsamında değildir.

Aynı veya değişik hastalıktan dolayı da olsa poliçe dönemi içerisinde sağlık kuruluşunda kalış süresi azami 45 gün ile sınırlıdır.

Sigortalının ayakta ya da yatarak tedavilerde kemoterapi, radyoterapi ve dialize yönelik olarak yapılan (tetkik, oda-yemek-refakatçi masrafları da dahil) her türlü masraf poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. Bu teminatın limiti yıllıktır. Kemoterapi ve radyoterapi sonrasında hastalığın seyrini değerlendirmek için yapılan muayene ve tetkiklere ait giderler ilgili teminatlardan ödenir, özellikli tedavi teminatından ödenmez. 

Anjiografi paket teminat olup tüm giderler bu teminat limitinden poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. (Sigortacı gerekli malzemeyi hastane yerine tedarikçi firmadan alma hakkına sahiptir.)

İsteğe Bağlı Teminatlar

Ayakta tedavilerde özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlara ve / veya sağlık kurumlarına ödenen muayene ücretleri, poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.Teşhise yardımcı olmak amacıyla muayene esnasında doktorun bizzat yapmış olduğu teşhis yöntemlerine ilişkin giderler doktor muayene teminatı içerisinde değerlendirilir.İlk muayenedeki tanı ile ilişkili olarak aynı doktorun 10.güne kadar yaptığı muayenelere ilişkin giderler teminat kapsamı dışındadır.

Ayakta tedavilerde, doktor tarafından muayene sonrası düzenlenen reçetede yazılı olan ve sadece T.C. Sağlık Bakanlığı?ndan ilaç ruhsatı almış, farmasotik (ilaç niteliğindeki) ürünlere ait ilaç giderleri poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. Yılda bir kez Eylül ayında yapılacak olan grip aşısı teminat kapsamındadır. Tedavi için hayati önem taşıyan, Türkiye? de muadili olmayan ve Türk Eczacılar Biriliği tarafından yurt dışından ithal edilen ilaç giderleri sigortacının onay vermesi koşuluyla karşılanır. Sürekli kullanımı doktor tarafından uygun görülen ilaçlara ilişkin giderler ancak sigortalının bu durumu doktor raporu ile belgelemesi(raporun en fazla 6 ay süre ile geçerli olacak şekilde düzenlemiş olması gerekmektedir) ve Ankara Sigorta?nın onaylaması (ilaçların kullanımının poliçe süresi içerisinde olması gerekmektedir) koşuluyla ödenir.

Ayakta tedavilerde, doktorun yazılı talebiyle laboratuar tahlilleri için yapılan masraflar poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler dahilinde karşılanır.

Ayakta tedavilerde, doktorun yazılı talebiyle yapılan TTB asgari ücret tarifesine göre 75 birim ve altındaki tüm tetkikler röntgen olarak nitelendirilerek poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. (Basit direkt grafikler (ilaçsız), solunum fonksiyon testi, odiometri, timpanogram, görme alanı, doppler USG, EKG, eforlu EKG, EKO, EMG, EEG, USG vb.)

Ayakta tedavilerde, röntgen teminatında belirtilen yöntemler dışında yapılan her türlü tetkik, Tomografi, Sintigrafi, Skopiler, Ürografi, MR, Doppler, Elektron Anjio, MR Anjio, Positron Emission Tomografi, Gated Spect OGS Yöntemi ve Vazodilatör Perfüzyon Tekniği için poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.

Sigortalının sigorta yılı içinde ayakta / yatarak fizik tedavi görmesi suretiyle ve nörolojik hastalıklar, ağır travma, el-kol-bacak ampütasyonu ve her türlü cerrahi müdahale sonrası yitirdiği yaşam aktivitelerini (koltuk değnekli veya değneksiz yürüme, yeme içme, elbise giyip çıkarma, tuvalete oturma merdiven inip çıkma) yeniden kazanabilmesi için kendisine verilen fonksiyonel eğitim (rehabilitasyon) ile ilgili tüm giderleri, tedavinin yatarak yapılması ve bu durumun Sigorta Şirketi tarafından kabul edilmesi koşuluyla oda, yemek ve refakatçi için yapılan masrafları da poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetleri dahilinde karşılar. Yoğun bakım haricinde yapılan rehabilitasyonlar fizik tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Yıllık 15 seans ile sınırlıdır. Rahatsızlık şekline göre ayakta ya da yatarak tedavi kapsamında değerlendirilir. Akut hastalıklar dışında fizik tedavi masrafları sigorta başlangıç tarihi itibariyle 12 ay sigorta kapsamı dışındadır. 

Sigortalının ayakta tedavilerde pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması, oksijen verilmesi, apse drenajı, mide yıkama, serum takılması, endoskopik küçük cerrahi müdahaleler, endoskopik biyopsi, büyüklüğüne bakılmaksızın bir veya birden fazla her türlü ben ve siğil alımı (nevüs, verruca), lipom alımı, parasentez, koterizasyon, krioterapi, algoloji uygulamaları hastanede kullanılan monitör cihaz ücretleri, müşahede yatak ve benzeri müdahale masrafları ile TTB asgari ücret tarifesinde 150 birime kadar olan cerrahi müdahalelerin gerektirdiği masraflar poliçede yazılı limit,muafiyet ve uygulamalar dahilinde karşılanır. Müdahale ile ilgili muayene, tetkik ve ilaç masrafları yine bu teminattan karşılanır. Aynı seansta yapılan birden fazla müdahalenin birimleri toplamı 150 ve daha yukarıda olsa bile, eğer içlerinde tek başına birimi 150 ve daha yukarı olan bir müdahale yok ise, küçük müdahale teminatı kapsamında değerlendirilir. 

Sigortalının normal doğum masrafları ile normal doğumun veya hamileliğin anne ve/veya çocuğun hayatını tehlikeye sokacağı doktor tarafından belirlenen durumları nedeniyle hamilelik ya da doğum esnasında ayakta ya da yatarak tedavilerde yapılan her türlü tıbbi ve cerrahi müdahale (sezaryenle doğum, düşük, mecburi kürtaj, v.b.) masraflarını poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin eder. Bu teminata oda-yemek-refakatçi masrafları (standart oda-yemek-refakatçi ücreti kadar) ve rutin kontroller dahildir. Gebelik mutat kontrolleri ve doğum sonrası annede gelişen doğuma bağlı komplikasyonlar bu teminattan % 80'li olarak ödenir. Çocuğun doğum sonrası hastanede yapılan ilk muayenesi ve standart giderleri ise doğum teminatından % 100' lü ödenir. Kuvöz masrafları doğum teminatı limitinden 7 günle sınırlı olarak % 100 karşılanır. Doğum teminatının başlama tarihi itibarıyla gebelik ve doğum ile ilgili masraflar 12 ay süre ile teminat haricidir. Başka şirketlerden geçişte doğuma hak kazanılmış olunsa dahi bekleme süresi uygulanır. Gebe kalınması halinde sorunlu bir gebelik yaşanıp yaşanmayacağının veya önceki gebelik döneminde yapılan bir düşüğün nedeninin araştırılmasına yönelik giderler poliçe kapsamında değildir. Ebeveynleriyle veya ebeveynlerinden biriyle birlikte çocuk statüsünde sigortalı olan bayanlar Doğum teminatından yararlanamazlar.

Teminatın alınması halinde geçerli olup, bekleme süresi bulunmamaktadır. Teminatın kullanılacağı kurum ve içerik sigorta şirketince belirlenecektir. Check-up paneli; Dahiliye muayene, açlık kan şekeri, tam kan sayımı (18 parametre) , Kolesterol (Total, HDL, LDL ),Trigliserid, SGPT(ALT)SGOT(AST),GGT, Tam İdrar Tahlili, Üre, Akciğer Grafisi Tek Yönlü, EKG Kalp Elektrosu, Tüm Batın USG' yi kapsamaktadır.

Ek Teminatlar

Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu oluşan durumlarda yalnızca trafik kazası sonucu meydana gelen durumun düzeltilmesine yönelik olan diş ile ilgili tedavilerin giderlerini, trafik kaza raporu ve adli rapor ile belgelenmesi halinde karşılanır. Tedavinin kazayı takip eden 90 gün içerisinde yaptırılması gerekir. Bu teminat yıllık 1.500 TL ile sınırlı olup %20 sigortalı katılım payı bulunmaktadır. 

Acil durum sonucu ambulansla sağlık kurumuna giden sigortalının herhangi kapsam dışı sağlık giderini acil hayati tehlikenin giderilmesine kadar karşılar. 

Sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi halinde, gerektiğinde sigortacının görevlendireceği ikinci bir doktor veya doktorların da onaylaması şartıyla, Sigortalının kendi evinde bir hemşirenin bakımı altına alınması halinde oluşan masraflarını poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin eder.

Sigortalının Evde Hemşire Bakım Teminatı'ndan yararlanabilmesi için, trakeostomili, sık orotrakeal aspirasyon gereksinimi, enteral beslenme ihtiyacı, TPN / IV sıvı desteği ihtiyacı, ventilatöre bağımlı olması ve solunum yetmezliği, ileri dönem onkoloji hastaları ve ağrı protokolünün uygulanıyor olması gereklidir.

Sigortalının, günlük yaşam aktivitelerini tek başına yerine getiremiyor olması, inkontinans ya da immobilize olması, yemeğinin yedirilmesinde yardıma gereksinimi olması, ağız yolu ile ilaç alıyor olması, tam banyo ihtiyacı ya da yardımla banyo yapabiliyor olması, üriner kateterinin olması, evde yalnız yaşıyor ve sosyal desteğe gereksinimi olan kronik hastalığı olması Evde Hemşire Bakım Teminatı kapsamına girmez.

Sigortalının bakımını üstlenecek hemşirenin sağlık eğitimi veren resmi devlet okullarından veya yurt dışındaki muadili sağlık eğitim kurumlarından mezun olmuş olması ve sigortalıyla akrabalık ilişkisinin olmaması gerekmektedir. Seçilen planda 'evde hemşire bakımı' teminatı var ise şirketimizin anlaşmalı bulunduğu kurumdan teminat tablosunda belirtilen limitler ve gün sayısı ile sınırlı olacak şekilde hastane tedavi teminatından karşılanır.

Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalıya karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, hastane, teşhis merkezleri, eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemleri konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.

Tanımlar bölümünde acil durumlar adı altında belirlenmiş olan durumlarda Ambulans hattımızı arayarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alınabilecek ve kara ambulansı hizmetinden yararlanabilecektir. Yurt içindeki vakalarda, sigortalının bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmaması ve sağlık durumunun kara ambulansı ile taşınmasına imkan bulunmaması ve sigortacının onayının alınması koşuluyla, anlaşmalı hava ambulansı ve/veya hava taşımacılığıyla sağlanır. Üçüncü şahıslardan alınacak bu hizmet sırasında meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan Ankara Sigorta sorumlu tutulmayacaktır. Anlaşmalı ambulans hizmetinin bulunamaması durumunda yerel kara ambulansı kullanılır. Bu tutar vak'a başı 250 TL ile sınırlıdır.

Sigortalının sigorta süresi içinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya hastalık sonucu gerekli olacak suni uzuv ve rekonstrüktif protezler için yapılan harcamalar poliçede yazılı limit,uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.

Şu kadar ki, suni organ için yapılacak tıbbi ve cerrahi müdahaleler bu teminat kapsamı dışındadır. Bu teminata gözlük-cam-çerçeve, lens, diş protezleri, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, koltuk değneği, ortopedik bot-taban-terlik-ayakkabı masrafları dahil değildir.

Şu kadar ki, suni organ için yapılacak tıbbi ve cerrahi müdahaleler bu teminat kapsamı dışındadır. Bu teminata gözlük - cam - çerçeve, lens, diş protezleri, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, koltuk değneği, ortopedik bot - taban - terlik - ayakkabı masrafları dahil değildir.

Ameliyat esnasında kullanılan protezler, bu teminattan değil, ilgili diğer teminatlardan(yatarak, ayakta tedavi teminatı v.b.) poliçede yazılı limit uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. Sigorta başlangıç tarihinde varolan maluliyetler için kullanılacak olan suni uzuvlar, varolan suni uzuvların yenilenmesi ve diş protezlerine ilişkin giderler poliçe kapsamı dışındadır.

Ankara sigorta tarafından belirlenen kurumlarda Kontrol Amaçlı Mamografi/PSA (40 yaş üzeri) yılda 1 kez yaptırılması koşuluyla %100 karşılanmaktadır.

Yurtdışında yapılacak kapsam dahilindeki işlemlerle ilgili giderler tedavinin yapıldığı ülkenin parasının fatura tarihindeki T.C Merkez Bankası döviz efektif satış kuru esas alınarak, poliçe özel ve genel şartları ile poliçede belirtilen limitler dahilinde TL olarak ödenir. Yurtdışında yapılan tedavi giderlerine ait faturalar ile birlikte, bu tedavilere ait rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleriyle beraber sigortacıya gönderilmesi gerekmektedir. Çeviri ücreti sigortalı tarafından karşılanacaktır. 

Acil bir durumda Ankara Sigortanın alarm merkezinden hizmet almak için 365 gün 24 saat boyunca sağlık kartında belirtilen telefon numarasından arayabilirsiniz.

 • Adınızı ve soyadınızı, Poliçe Numaranızı ve geçerlilik tarihini,
 • Ulaşılabilecek yer ve telefon numaranızı,
 • Karşılaştığınız problemi ve istenen yardımın türünü bildirmeniz durumunda gereken yardım sağlanacaktır.