Emniyeti Suistimal Sigortası

Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar, poliçede yazılı bede ile teminata dahildir.

Sigortacının tazminat yükümlülüğü;

  • Emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması;
  • Emniyeti suistimalin, failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Sigorta teminatı kapsamındaki gruplar;

  • A Sınıfı: Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar,
  • B Sınıfı: Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları,
  • C Sınıfı: Diğer personel ve işçiler.