KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ
 • 1. Genel Bilgi
 • Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ("Ankara Sigorta") ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sigorta sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenecektir.
 • 2. Tanımlar
 • Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
 • Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
 • Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 • Kişisel Veri Sahibi : KVK Kanunu'nda "ilgili kişi" olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
 • KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
 • 3.Kişisel verileriniz nasıl toplanır ?
 • Kişisel verileriniz; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;
 • Kişisel verileriniz; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;
 • -Sizlerin sözlü, yazılı elektronik ortamda veya başka yollarla ilettiğiniz beyanlarınıza istinaden veya,
 • -Genel Müdürlük çalışanları, brokerlar, acenteler, Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında destek alınan hizmet sağlayıcıları, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi ("KPS"), sigorta faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı eksper, tedarikçi, sözleşmeli araştırmacı, servis ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM") gibi kamu tüzel kişileri aracılığıyla
 • sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.
 • 4. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenir?
 • Kişisel Verileriniz;
 • - Sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • - Başvuru talebinizin değerlendirilmesi,
 • - İşleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • - Sigorta sözleşmenizin ifası kapsamında Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki destek hizmet sağlayıcılarımıza iletilmesi,
 • - Sigorta tazminatınızın ödenmesi,
 • - Sigorta sözleşmesinin ifası kapsamında yol yardım hizmetleri gibi asistans hizmetlerinin sağlanması,
 • -İlgili mevzuat gereği idari makamlarca öngörülen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • 5.Kişisel verileriniz kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılır?
 • Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:
 • -Sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yardımcı ve tamamlayıcı nitelikte hizmet alınması amacıyla Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki destek hizmet sağlayıcıları,
 • -İlgili mevzuata uygun olarak riskin gerçekleşmesi halinde kayıp ve zarara ilişkin incelemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla sigorta eksperleri ve sözleşmeli araştırmacılar,
 • -İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi çerçevesinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişileri,
 • -Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kanuni temsilciler,
 • -Ankara Sigorta nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden acenteler,
 • -Brokerlar,
 • -Vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler,
 • -6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1403. maddesine istinaden sigorta faaliyetlerinden doğan riskin devredilmiş olması dolayısıyla hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı reasürörler,
 • -Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşları,
 • - Açık rızanız olması halinde kampanyalar dahilinde avantajlarından yararlanılacak kurumlarla
 • 6.Kişisel verileriniz sigorta sözleşmesinin kurulmaması halinde işlenebilir mi?
 • Sigorta sözleşmesinin kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz sigorta başvurunuzun olumsuz sonuçlanması ve sigorta sözleşmesinin kurulmaması halinde dahi işlenebilecektir.
 • 7.Kişisel verilerinizin işlenmesi dolayısıyla sahip olduğunuz haklarınız nelerdir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda Ankara Sigorta'ya başvurabilirsiniz:
 • -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • -Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • -Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • -Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • -Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • -Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • -İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • -Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. Maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Ankara Sigorta'ya yazılı olarak veya Kurulu'n belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'na buradan ulaşabilirsiniz.
Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın