Ferdi Kaza Sigortası Hasar Evrakları

TAZMİNAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kaza Sonucu Gündelik Tazminat, Bireysel Sorumluluk, Kişisel Özel Eşya ve Bireysel Hukuksal Koruma Tazminatlarının ödenebilmesi için hak sahipleri aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kurumlardan (karakol, savcılık, mahkeme, jandarma vb.) aslı gibidir onaylı ve ıslak kaşeli nüshaları ile tazminat talebinde bulunması gerekmektedir.

1.KAZA SONUCU VEFAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

İşlemlerin sonuçlandırılması için tamamlanması gereken belgeler sigorta ettirenin/menfaattarın adresine yazı ekinde bildirilir.

 • Sigorta poliçesinin numarası ,
 • Vefat kaza sonucu meydana gelmiş ise kaza zaptı aslı veya tasdikli sureti ve ilgili diğer belgeler (cinayet sonucu meydana gelmiş ise Cumhuriyet Savcılığı iddianamesi veya takipsizlik kararı), sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu ve ehliyet fotokopisi.
 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Ölüm tutanağı (mernis tutanağı)
 • Gömme izin kağıdı, (defin ruhsatı)
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu, (otopsi raporu)
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
 • Veraset ilamı,
 • IBAN bilgileri.

2.KAZA SONUCU MALULİYET İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Sigorta poliçesinin numarası ,
 • Kaza zaptı aslı veya tasdikli sureti ve ilgili diğer belgeler, sigortalının sürücü olması halinde alkol raporu ve ehliyet fotokopisi,
 • Maluliyet durumunu  belirten hastane raporu. (Devlet / üniversite hastanesinden alınmış)
 • Kaza sonrası ilk kaldırıldığı hastanece girişte düzenlenen adli rapor,
 • Tüm doktor, epikriz, ameliyat raporları,
 • Hasteneden alınacak takip ve tedavi tabela formu,
 • IBAN bilgileri.

3.KAZA SONUCU TEDAVİ MASRAFLARI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Kaza zaptı aslı veya tasdikli sureti ve ilgili diğer belgeler, sigortalının sürücü olması halinde alkol raporu ve ehliyet fotokopisi,
 • Tüm doktor, epikriz raporları,
 • Fatura asılları ve detaylı dökümleri,
 • İlaç kullanıldı ise reçeteler ve ilaç küpürleri,
 • Medikal malzeme kullanıldı ise doktor istek ve gereklilik raporu ile malzemenin hastaya kullanıldığına dair doktor onayı,
 • IBAN bilgileri.

 4.SORUMLULUK TAZMİNAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Kaza zaptı aslı veya tasdikli sureti ve ilgili diğer belgeler, sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu,
 • Zarar görenin mal sahipliğini gösterir belge,
 • Zarar gören doğrudan başvurduğunda sigortalımız tarafından verilen muvafakatname,
 • Eğer ödemeyi sigortalı yaptı ise zarar görene ödemenin yapıldığını gösterir belge,
 • Hasar fotoğrafları,
 • Zararı gösterir fatura aslı,
 • Zarar tespitini gösterir belge,
 • IBAN bilgileri.

5.KİŞİSEL ÖZEL EŞYA TAZMİNAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Polis görgü tespit ve ifade tutanakları,
 • Sigortalının mal sahipliğini gösterir belge (Anahtar değişimi için tapu veya ruhsat),
 • Zararı gösteri fatura ve makbuzlar,
 • Yenilenen evrakın yenilenmiş haliyle fotokopisi,
 • IBAN bilgileri.

6.BİREYSEL HUKUKSAL KORUMA TAZMİNAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Sigortalı beyanı,
 • Sigortalının talep listesi,
 • Vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masraflarını gösterir belgeler,
 • Davaya konu olan olaya ait polis zabıtları, ifade tutanakları,
 • IBAN bilgileri.

* Şirket, kazanın oluş şekline gore ek belgeler isteme hakkına sahiptir.