Acentelik Başvurusu

Acentelik İçin Aranan Şartlar.

14 Nisan 2008 tarihinde 26847 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmelince Sigorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğini indirmek için tıklayın.

 • Sigortacılık yasasında belirtilen sigorta acenteliği faaliyetlerinin yürütüleceği uygun bir ofis ve ofis ekipmanlara sahip olmak.
 • Acentelik teminatı verebilmek.
 • Türkiye odalar ve borsalar birliğince tutulan levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir.

Sigorta acenteliği gerçek ve tüzel kişilerce yapılır.Sigorta Acenteliği faaliyetinin yürüttüldüğü mekânın; müstakil bir bina / iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlıbaşına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olmasına; münhasıran Sigorta Acenteliği yapılan bu mekanda işletmeye ait en az 1’er adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının, poliçe düzenlemeye, müşteri cari hesabını takip etmeye ve yazışma yapmaya uygun programların, yeterli arşivleme sisteminin, internet bağlantısının, elektronik posta adresinin, müşteri oturma grubunun bulunmasına ve tüm sigortacılık işlemleri için statik IP adresi kullanılması gerekmektedir.

Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Sigortacılık yasasında belirtilen sigorta acenteliği faaliyetlerinin yürütüleceği uygun bir ofis ve ofis ekipmanlara sahip olmak.
 • Türkiye’de yerleşik olması,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahküm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Teknik personel vasıflarını taşıması,
 • Asgari malvarlığı (25.000 TL) şartını yerine getirmiş olması,
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Merkezlerin Türkiye’de bulunması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Asgari malvarlığı (25.000 TL) şartını yerine getirmiş olması,
 • Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahküm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap,Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

Acentelik faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır:

 • Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin;

Acente adaylarının eğitim şartı:

 • En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya,
 • Meslek yüksek okullarını Aktüerya, Pazarlama, Risk yönetimi ve sigortacılık bölümlerinden mezun olmak ve 2 yıllık mesleki deneyimli olmak.

Başvurular için Genel Müdürlük / Bölge / Şube Müdürlüklerimize ulaşınız.