Sıkça Sorulan Sorular

 

Prim peşin olarak tahsil edilecekse poliçe tesliminde tamamı , poliçe vadeli olarak düzenlenmiş ise peşinat poliçe tesliminde bakiyesi belirtilen günlerde ödenmediği takdirde hasar ödemesi yapılmaz.

Ödenecek Tazminat, yetkili servislerden alınan piyasa satış fiyatları ortalaması ile bulunur.

Bu aksamlar orijinal fabrika cıkışlı ise teminattadır.Araca sonradan takılan tüm ekipmanlar için ekstra teminat alınması gerekir.

Yeni alınan teyp primli ek belge ile poliçeye eklenmelidir.

TSRSB'nin 3 er aylık olarak yayınladıgı Kasko deger listesi baz alınarak araç değerleri belirlenir ve kasko poliçesi kesilir.

Bu tutanak yalnız maddi hasarla sonuçlanan kazalardan sonra kazaya karışan diğer sürücü veya sürücülerle kazanın oluş şeklinin tutanak ile tespitinde anlaştığınız takdirde doldurulacaktır.

444 19 36 numaralı telefondan ihbar yapılmaktadır.

Sigorta Eksperi; Sigorta poliçesinin genel ve özel şartlarına vakıf olan, buna dayanılarak görüşüne başvurulan, sigortacının ve sigortalının güvenini kazanmış, araştırıcı, tarafsızlık içinde hasarı tespit ve takdir edebilen ve münhasıran bunu meslek edinmiş, serbest meslek sahibi özel veya tüzel kişidir.

Sigorata şirketi ile özel bir sözleşme ile bagı ile anlaşma yapan ve bu kapsamda araçların hasar tanzimini yapan yetkili yada özel servislerdir.

Ferdi kaza sigortası, kişinin iradesi dışında ani ve harici  bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Aynı zamanda bu poliçe sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsamı altına alır.

İnsan hayatının değeri ölçülememekle birlikte,  maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da, teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, yaş gibi bazı özellikleri dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir. herhangi bi rkaza halinde belirlenen limit üzerinden tazmin edilebilir.

Sigorta süresi içinde meydana gelen ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak sürekli sakatlık durumunda sigortaya poliçede  belirtilen  teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Sakatlık Klozu kapsamında yapılacak değerlendirme sonucunda ilgili sakatlık derecesi ile çarpılarak sigortalıya ödenir.

Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları için verilen teminattır. Bu teminat, ek prim ödenmesi ve ayrıca temel teminat ile birlikte kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sakatlık teminatlarının da satın alınmış olması şartıyla satın alınabilir.

Eğer ücretli çalışıyor ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Sigorta poliçesinde yazılı olan tutarı ve sigortacının sorumluluk limitini temsil eder. Riskin gerçekleşip hasarın ortaya çıkması durumunda sigortalıya ödenecek en yüksek rakamı gösterir.

Poliçenin yürürlük süresi içinde meydana gelen tüm değişiklikleri belirten ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan ek bir sözleşmedir.

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır isteğe bağlı bir sigorta türüdür.

Yurt Dışında Kasko Sigortanızdan faydalanmanız için Yurt Dışı teminatı  poliçenize dahil olmalıdır.Trafik Sigortanız yurtdışında geçerli değildir.

Park Halinde olan Hasarlar Kasko Sigortası kapsamına dahildir.

Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.

Aracın standart (fabrika çıkış) tüm parçaları kasko teminatı kapsamındadır. Araca isteğe bağlı olarak sonradan ilave edilen herşey ek sözleşme ile kasko teminatına alınır.

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Kasko sigortası genel şartları dahilinde A.4 maddesi gereği Ek sözleşme ile teminata dahil edilen teminatlarda ( 4.4.12 madde Merkezi Kilit Sistemi teminatı) belirtilen haller sonucunda kaybolan veya çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar teminat dahilindedir.

Ek sözleşmede (Taşınan Yük teminatı) alan sigortalı taşınan yükün ruhsat sahibine ait olması kaydıyla ve mutlaka yük taşımaya mahsus araçlar için verilebilir. (Kamyon,Kamyonet,Tanker gibi) taşıyan aracın uğrayacağı kasko hasarları sonucunda yükün göreceği zararın teminata alınmasını sağlar. NOT: Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar teminat dışıdır. (5.10)

Tur Assist Asistans firması ile Ankara Sigorta A.Ş. Arasındaki mukavele hükümlerince sigortalının talebi üzerine ve ücret mukabilinde poliçedeki teminatlara ilave edilmektedir.

Sigorta edilen aracın sigorta bedeli (Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları saklı kalmak kaydıyla)her ay ,D.İ.E. tüketici fiyatları Türkiye genel indeksi oranında otomatikman artacak olup hasarlar , hasar tarihindeki o ay için ilan edilmiş D.İ.E tüketici fiyatları indeksi esas alınarak ödenecektir. (Radyo-teyp, telsiz, telefon ve emtea enflasyondan hariçtir.)

Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs, teminatın poliçede belirtilmek şartıyla gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya araç kullananın iradesi dışında riziko gruplarının sadece biri veya birkaçı için teminat verilebilir. Aracın çalınması halinde sigorta poliçesinde belirtilen azami sorumluluk sınırlarını geçmemek üzere, qaracın çalınma günündeki gerçek değerinin sigortalıya ödenmesi gerekir.

Kasko sigortalarında deprem rizikosu teminata dahildir. Ancak oluşabilecek bir hasar vukuunda %20 muafiyet uygulanmaktadır.

Kasko sigortalarında poliçe vade dönemi içerisinde hasar meydana gelmemişse hasarsızlık indirimi uygulanır veya bir üst kademeye çıkar.

Kasko sigortalarında bir yıllık poliçe vadesi içerisinde tazminat ödemesi alınmadı ise 1. yıl %30, 2. yıl %40, 3. yıl %50, 4.yıl %60 olarak hasarsızlık indirimi uygulanır.

Kasko sigortalarında kusurlu olan hasarlar hasarsızlık indiriminin bir alt kademeye düşmesine veya tamamen kalkmasına neden olur. Kusurlu olarak nitelendirilen hasarlar çarpma-çarpışma devrilme, park halinde çarpma, çalınma,yanma hasarlarıdır.

Kasko sigortalarında sel teminatında %10 oranında muafiyet vardır. Ancak sel teminatı için uygulanan %10 luk muafiyet ek prim  ödenerek kaldırılabilmektedir.

Çalınma hasarlarında tazminatın alınabilmesi için 30 gün'e kadar bekleme süresi uygulanır.

Kasko sigortası aracın kendi hasarlarını karşılayan sigorta poliçesidir. Karşı aracın zararları Karayolları zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ()Poliçe de belirtilen İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı limitleri dahilinde karşılamaktadır.

Poliçe de Merkezi Kilit Sistemi teminatı mevcut ise yeni anahtar temin edilmektedir.

Kasko poliçelerinde deprem, sel ve terör teminatları ek teminat olarak verilmektedir.

24 saati geçen onarımlar da 7 gün süreyle sadece hususi araçlar için kiralık araç verilmektedir.

Kasko sigortalı  araçlarınızda oluşabilecek en ufak hasarları,(Kasko sigortası poliçesi ekli broşür şartları ve limitleri ile) küçük ölçekli hasarlar ,kasko sigortanızın geçerli olduğu süre boyunca kaskosunu( hasarsızlığı) etkilemeden Auto King Servis İstasyonlarında ücresiz olarak karşılayan bir hizmettir.

24 saati geçen onarımlar da 7 gün süreyle sadece hususi araçlar için kiralık araç verilmektedir.

Trafik Sigortası üçüncü şahıslara verilen hasarları karşımaktadır.Hasar anında aracınızın Kasko Sigortası yok ise aracınızda oluşabilecek hasarları Trafik Sigortası karşılamamaktadır.

Satılan araç ile yeni alınan araçın aynı kullanım tarzında (eski araç hususi yeni alınan da hususi ) olması halinde 1 aylık süre zarfında yeni alınan araçta   hasarsızlık devam eder.

Kasko Sigortasına isteğe bağlı olarak teminata dahil edillen YURT DIŞI teminatını almış iseniz yurt dışında yapılan  kazalar Kasko  Sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

Diğer şirketlerden gelen yenilemelerde 2 ay tecdit poliçelerimizde ise 1 ay süreyle hasarsızlık indirimi geçerlidir.

Kasko ve Trafik sigortalarında bir yıllık sigorta süresi içinde poliçeden tazminat alınmaması durumunda bir sonraki yıl poliçede uygulanacak olan indirimdir.

Başka bir sigorta şirketinde kasko sigortası bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin, Ankara Sigorta’ya sigorta yaptırmaları halinde sahip oldukları hasarsızlık indirimi hakkı, hasarsızlık durumunun Tramer’den belgelendirilmesi ve Ankara Sigorta kriterlerine uyması koşulu ile Ankara Sigorta Hasarsızlık indirim oranları üzerinden devam eder. Bunun için sigortalının, bir önceki Sigorta şirketine ait poliçe numarasını Ankara Sigorta'ya ibraz etmesi gerekmektedir.

İlgili poliçe döneminde hasar yapılmış olması durumunda mevcut poliçe basamağı bir basamak alta iner.

İlgili poliçenin hasar durumuna göre %10 ile %20 arasında indirim oranları uygulanmaktadır.

Bu sigorta ile aracınızın yurt dışında ve Yeşil Kart'ın arkasında belirtilmiş olan üye ülkelerde kullanımı sırasında üçüncü kişilere bireysel ve maddi olarak verilebilecek zararardan dolayı, o ülkenin trafik kanununa göre size düşen hukuki sorumluluğu, yine aynı zorunlu limitler dahilinde teminat altına alabilirsiniz.

Trafik sigortası; aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşitidir.

Trafik poliçeleri senelik olarak düzenlenir. Fakat Trafik tarifesine göre Yabancı plakalı araçlarda ve yeni satış yapılmış gecici plaka çıkarılmış araçlar için kısa süreli trafik poliçlerei tanzim edilebilir. Bunların dışında kısa süreli poliçe yapılmaz.

Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir, fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün sonra öğleyin saat 12:00’de geçerli olur.

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için  Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem isteğe bağlı) teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

Montajı yapılırken Montaj Sigortası Poliçesi düzenlenmesi gerekir. Makinelerin montajı bitip çalışır duruma gelmesinden sonra Makine Kırılması Poliçesi kesilebilir.

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği taktirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Makine Kırılması Sigortasında 10 yaşına kadar,Elektronik Cihaz Sigortasında 7 yaşına kadar  olan makineler teminat altına alınabilmektedir.

444 1936 numaralı hattımızı arayarak, hasarın azaltılması için assistance hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca aynı hattımızdan hasar dosyanızın açılması, eksper atanması işlemlerini derhal yaptırabilirsiniz.

Poliçe geçerlilik süresince, konutunuzda meydana gelebilecek elektrik tesisatı arızaları, çilingir ihtiyacı ve cam kırılması durumlarında 150 lira limite kadar, hizmetlerin hasar dosyası açılmadan hızlı bir şekilde verilmesidir.

Sigortalı tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar.Mücbir sebepler (doğal felaketler), dolaylı veya dolaysız savaş, iç savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet nizamının güvenliğini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar. Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza.Şirketin ön onayı  veya kabulu olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar.Dış etkenlerden dolayı meydana gelebilecek hasar durumu kapsam dışıdır. (Cam kırılması hariç)

Şirketin ön onayı  veya kabulu olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar kapsam dışı olması sebebiyle acil yardım hizmeti için 444 19 36 nolu hattımızdan talepte bulunabilirsiniz.

Türkiye'nin dört bir tarafında, ücretsiz 7/24 çekici hizmetinden, ikamet ettiğiniz ilin dışında yapacağınız kazalarda 5 kişiye kadar otel konaklama masrafları veya ikamet ettiğiniz ile yada gideceğiniz ile seyahatin tamamlanması için ulaştırma masrafları, acil durumlarda ambulans hizmetleri, 7/24 tıbbı danışma hizmetleri, ev ve iş yeri  acil yardım hizmetlerinden poliçe teminatları dahilinde, 444 19 36 no'lu Müşteri İletişim Merkezi'ni aramak ve talep anında yürürlükte olan, assistance teminatı alınmış bir poliçe sahibi olmak şartıyla hizmet alınabilmektedir.

Hususi araçlar için geçerli olup sigortalı aracın serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda ve onarım süresinin 24 saati geçtiği durumlarda ve eksperin kararıyla verilir. İkame araç süresi eksper tarafından tespit edilen onarım süresi ile sınırlıdır. Kiralık araç hizmetinin sağlanması için diğer bir koşul kredi kartı sahibi olmaktır.Kiralık araç en yakın anlaşmalı araç firmasının ofisinden teslim alınır ve teslim edilir. Maksimum 7 gün (yılda en fazla 2 kez) bu hizmetten yararlanılabilir.

444 1936 no’lu Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak, öncelikli olarak assistance hizmet ihtiyaçları temin edilmelidir. Bu basamaktan sonra yine aynı hattımızdan gerek servisleriniz gerekse de sigortalımız tarafından hasar bildirimi yapılmalı ve eksper tayininin yapılması sağlanmalıdır.

444 19 36 Müşteri İletişim Merkezimizi 7 gün 24 saat arayarak veya Ankara Sigorta web sitesi üzerinden Hasar Görüntüleme bölümünü tıklayarak, poliçe numaranız ve hasar dosya numaranızı girmeniz kaydıyla dosyanızla ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Nakliyat Emtea Sigortası; Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer başka bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları esnasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Nakliyat Emtea Sigortalarında;  taşınacak emteanın (malın) cinsi, ambalajı, taşımanın ne şekilde yapıldığı, nereden nereye sevk edileceği, taşıma aracının ne olduğu ve istenilen sigorta teminatının kapsamının bildirilmesi yeterli olacaktır.

Sadece geniş teminat klozu (Institute Cargo Clauses (A) 1.1.82 veya Institute Cargo Clauses All Risks) ile teminat altına alınan yükün, depremden dolayı uğrayabileceği hasarlar teminata dahildir.

Sigortalının kendisine ait özel depolarında beklemesi sonucu oluşabilecek hasarlar teminata dahil değildir. Depolarda bekleme teminatı ile yükün, gümrük depolarında beklemesi sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altına alınmıştır.

Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri gibi rizikolar, sigortalıın talebi halinde ve de belirli bir prim alınarak, poliçede belirtilen teminatlara ilave edilebilmektedir.

Nakliyat Sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. İthalat ya da ihracata  konu emtea sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart (kloz) olarak eklenip kullanılmaktadır.

Şirket Genel Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüklerine ve en yakın Lloyd’s Bürolarına hasar ihbarında bulunulması gerekmektedir.

Öncelikle tedavi olmayı düşündüğünüz kurumu seçebilmek için sigorta şirketinizin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarının listesini incelemeniz gerekmektedir. Bu kuruluşlara gitmek şirketinizle bu kurum arasında direkt ödeme anlaşması olduğundan sizin için daha avantajlı olacaktır. daha sonra yapacağınız iş ise sigortalı kartınızı ve, eğer anlaşmasız bir kuruma gidiyorsanız, tazminat talep formunuzu yanınıza alarak tedavi olacağınız merkeze gitmektir.

Tedaviniz esnasında anlaşmalı sağlık kuruluşlarını kullanmak şirketinizle bu kurum arasında direkt ödeme anlaşması olduğundan sizin için daha avantajlı olacaktır. Böylece poliçenizde belirtilen limitler ve ödeme oranları doğrultusunda sizin yerinize sigorta şirketiniz sağlık kuruluşuna ödemeyi yapacaktır.

40 yaş üstü bayan ve erkek sigortalılarımızın kontrol mamografileri ve psa testleri belirtilen anlaşmalı kuruluşlarda %100 oranında ödenir. check-up karşılanmaz.

Normal doğum, sezaryen, hamilelik mutat kontrolleri ve hamilelik ve doğumun sebep olduğu  komplikasyonlar,    sağlıklı yeni doğanın hastaneden taburcu olmadan önce yapılan rutin doktor muayene, ilaç ve açlık kan şekeri, tiroit tarama testi, fenilketonüri ve kan grubu tayini giderleri doğum teminatından ödenir.

Menopoz tedavilerine ilişkin giderler asplan'da karşılanmakta, as sağlık'ta karşılanmamaktadır.

İstediğiniz tüm hastane, klinik, laboratuar, teşhis ve tedavi merkezi, eczane ve doktorlarda tedavi olabilirsiniz.

Evet kullanabilirsiniz, ancak buralarda faturanın tümünü siz öder, sonra şirketimizden tazmin edebilirsiniz.

Hayır, doktorunuzun yazacağı bir rapor veya SGK'dan faydalanmak üzere hastanelerden alınmış heyet raporları ilaçlarınızı her defasında muayene olup reçete yazdırmanıza gerek kalmadan almanızı sağlar.

Poliçe ile gönderilen özel şartlarda belirtilmektedir.

Sigortalının teminattan faydalanabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren beklenmesi gereken süreye denir.

1) Ücretli çalışan iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait sağlık sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretinizin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebileceksiniz.  

2) Yıllık beyanname veriyor iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait sağlık sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan ettiğiniz gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirebileceksiniz.

Seçilen planın teminatları arasında yurtdışı tedavi teminatı var ise faydalanabilmektedir.

Yeni doğan bebek için sağlık sigortası başvuru formu ve doğum belgesi /raporu ile 7 gün içerisinde başvurması halinde doğum tarihi itibariyle,7 günlük sürenin aşılması durumunda ise başvuru tarihi itibariyle gün esaslı prim alınarak sağlık sigortası kapsamına dâhil edilir.

Yurtdışında yapılan tedaviler tıbbi raporlar, fatura ve pasaport bilgileriyle belgeleyerek şirketimize gönderebilirsiniz.

Yeni bir şirkete sigorta yaptırırken daha önceki sigorta şirketinizden eski sigortalılık yıllarınızda yaptırmış olduğunuz tedavilerin detaylarının ve hasar prim oranınızın  önceki sigorta şirketinizden istenmesidir.

Web sayfamız aracılığıyla Ankara Sigorta Sağlık ,Anlaşmalı Kurum Sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz.

Seyahatiniz esnasında aniden hastalanmanız  veya yaralanmanız durumunda poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda ayakta ve yatarak tedavi masraflarınız, doktorunuzun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere poliçenizde belirtilen limitler dahilinde ödenir.

A) Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

B) Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli.

C) Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli.

D) Vefat eden sigortalının nakli. Bunlar ana teminat olmak üzere aşağıdaki teminatların da ek olarak verildiği ürünlerimiz bulunmaktadır;Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık, Refakatçinin Nakli,Refakatçinin Konaklaması, İlaç Gönderimi Organizasyonu,Tedavi Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzaması,Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması,Bagaj Kaybı veya Hasarı, İdari Asistans,Hukuki Yardım,Nakit Avans,Tur İptali.

IPA poliçesi satın almış iseniz ani bir rahatsızlık anında herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce (0216) 524 36 54 nolu telefonu arayarak yardım alabilirsiniz.

Devlet destekli hayat sigortası ile besi hayvanlarınızı, devlet destekli hayvan hayat sigortası ile küçükbaş(koyun, keçi) hayvanlarınızı, devlet destekli sera sigortası ile seralarınızı, Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası ile kümes hayvanlarınızı, Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası ile su ürünlerinizi ve Ankara Sigorta At Hayat Sigortası ile atlarınızı sigortalayabilirsiniz.

Bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelebilecek kayıpların önlenebilmesi ve azaltılabilmesi için üreticilerin uğrayacakları zararlara karşı güvence altına alarak karşılayan sisteme tarım sigortası denilir.

21.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile çiftçinin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu sistem Tarsim (Tarım Sigortaları Havuzu) tarafından yönetilmektedir. Yapılacak sigortalar karşılığında üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve devletin sağlayacağı prim destekleri Tarsim'de toplanmaktadır. Yani kısaca  primin % 50'sini devlet çiftçi adına havuza yatırırken, diğer çiftçinin ödemesi gereken prim sigorta şirketi aracılığıyla tahsil edilerek yine; havuza yatırılmaktadır.

Çiftçilerin uğrayacağı zararlar Tarsim tarafından karşılanmaktadır. Prim desteğinin yanı sıra; tazminat ödemeleri de devlet güvencesi ve desteği altındadır. Çiftçi hasar ödemesini poliçe numarası ve kimliğini ibraz ederek herhangi bir T.C.Ziraat Bankası şubesinden alabilmektedir.

Devlet destekli bitkisel ürün sigortalrında meyvelerde çiçeklenme döneminde oluşan don hasarları teminat kapsamına girer ve hasardan dolayı tazminatınızı alabilirsiniz.

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,bu binalar içinde yer alan ve ticarethane,büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenlere Zorunlu deprem sigortası yapılabilir.

Mal sahibinin TC kimlik numarası ve Dask yapılacak yere ait tapu bilgilerinin getirilmesi yeterli olacaktır.

Doğal Afet Sigortaları kurumunun kısaltılması olan DASK, Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Kat mülkiyeti Kanunu kapsamındaki binalara yapılması gereken deprem teminatı anlamına gelmektedir.

Zorunlu deprem sigortası binalara deprem neticesinde gelebilecek olan zararları (yangın,infilak ve yer kayması dahil) kapsamaktadır.

Hasar olduğunda ödeme öncelikle DASK poliçesinden yapılır. Eğer bina bedelinden arta kalan kısım sigorta şirketi tarafından sigortalanmışsa geri kalan kısımda ihtiyari deprem poliçesinden yapılır.

Dask,Kanun Hükmünde Kararname olarak uygulanmaktadır. Kesin olarak kanunlaşmadığı için yaptırılmaması durumunda herhangi bir cezai şart uygulanmamaktadır. Ancak yaygın hale getirilmek amacıyla bazı kamu kuruluşlarında işlem yaptırabilmek için zorunlu olarak istenmektedir.

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödenir.

Satın alınan poliçenin bilgilerine, teminatlarına, muafiyetlerine, özel şartlarına dikkat edilmelidir.

Kiracılar öncelikle eşyalarını buna bağlı olarak da komşularına ve mal sahibine verebilecekleri zararları sigortalayabilirler.

Evet Komşuluk Mali Mesuliyet teminatı ile kiracılar yangın,dahili su, duman , grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler ve terör sonucu Komşularına verebilecekleri zararları teminat altına alabilirler.

Sigorta poliçesinin iptal edilmesi gerekmektedir. Ancak taraflar anlaşmışsa vade bitimine kadar devir zeyilnamesi yapılarakta sigorta poliçesinin yeni mal sahibinin üzerine geçirilmesi sağlanabilir.

Satış bedelinin yüksek olması normaldir. Çünkü sigorta yapılırken evin satış değeri değil maliyet değeri önemlidir.Satış değerine arsa vs. değerler dahildir.

Deprem fiyatları illere,ilçeye hatta beldeye göre değişkenlik gösterir.Bunuda Hazine Müsteşarlığı belirler.

Konut ve iş yeri bina m2 maliyet değerine, yapılan dekorasyon masrafları ilave edilerek tespit edilir.

Yapılan değişikliği acentemize yada sigorta şirketimize bildirip zeyilname ile kayıt altına aldırmalıyız.

İşyerimizde oluşabilecek yangın,hırsızlık, deprem, dahili su, duman,seylap, grev, kargaşalık,terör vb. risklere karşı teminat altına alınmasıdır.

İşyerine yangın ve yangına bağlı olarak ekteminatlar, hırsızlık, deprem, mali mesuliyet teminatlarını kapsayan işyeri poliçesi yaptırılmalıdır.

Evet Komşuluk Mali Mesuliyet teminatı ile yangın,dahili su, duman , grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler ve terör sonucu Komşularımıza verebileceğimiz zararları teminat altına alabiliriz.